Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab

Dansk Lungemedicinsk Selskab formål er at arbejde for optimal behandling, forebyggelse og forskning blandt mennesker med lungesygdomme. Dette opnås ved at sikre kvalitet i uddannelse, forskning, samarbejde og tværfaglighed.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har repræsentanter i Danmarks Lungeforening og indgår i Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) samt European Respiratory Society.

fb artDansk Lungemedicinsk Selskab har mere end 10 stående udvalg indenfor f.eks. telemedicin, retningslinjer m.m. og deltager med repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen. Foreningen af Yngre Lungemedicinere, som repræsenterer næste generation af lungemedicinske speciallæge, er organiseret under Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er det faglige selskab for dig, som vil skabe bedre vilkår for vore lungepatienter nu og i fremtiden.

Næste Årsmøde: 27-28. november, 2020. Odense | Invitation | Tilmelding | Program | Dagsorden generalforsamling

FYL årsmøde 26 November, Odense

Emner: følger

 

injection lowMedicinrådet anbefaler human alfa-1-antitrypsin som mulig standardbehandling til alvorlig alfa-1- antitrypsinmangel.

Anbefalingen gælder for patienter, som opfylder følgende kriterier:
• Progredierende emfysem*
• Genotype PiZZ
• FEV1 35-70 % af forventet
• Dokumenteret rygeophør minimum seks måneder før behandlingsstart

Behandling forudsætter årlig revurdering.
Behandlingen seponeres, hvis patienten:
• får en lungetransplantation.
• vurderes terminal og fortsat behandling derfor skønnes udsigtsløs eller for krævende for patienten.
• ønsker afslutning.
• genoptager rygning.
Dette kan kontrolleres ved kuliltemåling forud for hver injektion for patienter, som behandles på hospital.
For patienter, som selv administrerer behandling i hjemmet, kan cotininmåling hver 6. måned anvendes.
• ikke vurderes at have tilstrækkelig effekt af behandlingen. Tab af lungedensitet på mere end 30 g/L indenfor 10 års behandling bør medføre behandlingsophør.

Medicinrådets anbefaling i sin helhed kan læses her