Astma - Svær - Udredning og behandling af patienter med mulig svær astma

3861 downloads

Revision: 28.07.2016 | | Gyldig til: juli 2018  | Version: 1

Udredning og behandling af patienter med mulig svær astma

Udarbejdet af: Celeste Porsbjerg, Anna von Bülow, Carl Nielsen, Anne Sophie Bjerrum, Niels Bjerring, Uffe Bødtger, Kirsten Sidenius og Charlotte Ulrik

 

Denne retningslinje beskriver udredning og vurdering af voksne patienter med mulig svær astma med henblik på at skelne mellem egentlig svær astma (eng: Severe asthma), og astma hvor manglende kontrol skyldes andre faktorer (eng: Difficult-to-treat-asthma) (Figur 1). Retningslinjen beskriver desuden anbefalinger vedrørende behandling af svær astma. Der henvises endvidere til de generelle retningslinjer vedrørende astma udredning og behandling.

Bilag:

 

 

1.1 Definition og forekomst

I de nyeste retningslinjer omkring svær astma fra ERS/ATS, defineres svær astma som astma, der kræver behandling med højdosis inhalationssteroid samt en anden forebyggende behandling (”2nd controller”), eller fast behandling med peroralt steroid for at opnå astma symptomkontrol, eller som forbliver ukontrolleret trods denne behandling (Se tabel 1 og tabel 2)1.

Det estimeres at ca. 5-15% af alle astma patienter kan klassificeres som havende svær astma: I Danmark er 8% af astmatikere i højdosis behandling foreneligt med mulig svær astma2.

Ukontrolleret astma hos patienter med mulig svær astma defineres som ukontrollerede symptomer, svære eller hyppige exacerbationer, eller lav lungefunktion  (Tabel 1).

 

Tabel 1. Definition på svær astma * 

 Astma som kræver behandling i henhold til GINA guidelines trin (4-)5 (højdosis ICS + enten LABA, LTRA, LAMA eller theofyllin gennem minimum et år, og/eller behandling med peroralt steroid ≥50% af tiden for at opretholde sygdomskontrol, eller som forbliver ukontrollerede trods denne behandling.
 

Ikke kontrolleret astma defineres som mindst én af følgende:

 1. Utilstrækkelig symptomkontrol: ACQ > 1.5, ACT < 20, ikke velkontrolleret jf. GINA
 2. Hyppige exacerbationer med behov for peroralt steroid i min 3 dage (> 1 det sidste år)
 3. Alvorlige exacerbationer: Hospitalsindlæggelse, behandling på Intensiv afd., respiratorbe-handling indenfor det seneste år
 4. Nedsat lungefunktion (FEV1 < 80 % eller <LLN) præbronkodilatatorisk hos patienter med en FEV1/FVC ratio < lower limit of normal

GINA: Global Initiative for Asthma. ICS: Inhalationssteroid. LABA: Langtidsvirkende beta-2-agonist, LTRA: Leukotrien antagonist. LAMA: Langtidsvirkende anti-kolinergikum.
ACQ: Asthma Control Questionnaire. ACT: Asthma Control Test.

* Iht. ERS/ATS guidelines on severe asthma1

 

For at kunne stille diagnosen svær astma skal diagnosen være bekræftet, og evt. andre årsager til manglen-de astma-kontrol skal være adresserede (Figur 1). Systematisk udredning af mulig svær astma anbefales med henblik på at skelne mellem svær astma, og andre årsager til manglende astma-kontrol3 (Figur 1).

 Figur 1. Diagnosen svær astma

Akut Svaer astma image1

*Manglende adherence, utilstrækkelig inhalationsteknik.
Triggers (allergener, rygning, medicin)
Co-morbiditeter og differentialdiagnoser

Tabel 2. Definition af højdosis inhalationssteroid (voksne)

Døgndosis (μg)*
Budesonid ≥1600
Fluticason dipropionat ≥1000
Mometason furoate ≥800
Beclomethason (HFA) ≥1000
Ciclesonide ≥320
Fluticason furoat ≥184

 

1.2. SYSTEMATISK UDREDNING AF MULIG SVÆR ASTMA

Ved mistanke om svær astma bør der foretages en systematisk udredning af patienten, med henblik på at bekræfte diagnosen og vurdere fænotypen, udelukke differentialdiagnoser, samt vurdere eventuelle behandlingsbarrierer, triggers og co-morbiditeter (Figur 2)

Figur 2. De tre trin i systematisk udredning af svær astma.

Akut Svaer astma image2

1.2.1. Trin 1. Diagnose og fænotype

Diagnosen astma stilles på baggrund af en grundig anamnese vedrørende symptomer, samt påvisning af variabel luftvejsobstruktion (reversibilitet overfor beta-2-agonist, ICS eller systemisk steroid, peakflow varia-bilitet eller bronkial hyperreaktivitet). Se også retningslinje for udredning (74 KB) og behandling (224 KB) af astma). Diagnosen kan dog være svær at bekræfte, særligt hos patienter med kronisk nedsat lungefunktion.

Hos patienter i højdosis behandling hvor de diagnostisk test er negative, bør det overvejes at nedtrap-pe/udtrappe behandlingen med henblik på at kunne bekræfte diagnosen.

Ved tvivlstilfælde bør relevant udredning overvejes med henblik på at udelukke differentialdiagnoser (Tabel 3).

Graden af astmakontrol bør hos disse patienter vurderes systematisk, dvs. med brug af validerede spørge-skemaer, så som ACQ eller ACT ( pdf Se bilag – Kan downloades til Klinisk brug (808 KB) ).

Tabel 3. Differentialdiagnoser ved svær astma (voksne)
 • Dysfunktionel vejrtrækning/ kronisk hy-perventilation

 • KOL

 • Vocal Cord Dysfunction (VCD)

 • Bronchiolitis obliterans

 • Bronkiektasier/ CF

 • Hypersensitivitetspneumonitis (HP)

 • Hypereosinofile lungesygdomme

 • Eosinofil Granulomatøs Polyangitis (EGPA, Tidl. Churg-Strauss syndrom)

 • Sarkoidose

 • Allergisk Bronchopulmonal Aspergil-losis (ABPA)

 • Tracheobronchomalaci

 • Lungeemboli

 • Mb. Cordis inkompensatus

 • Endobronchial tumor /fremmedlegeme

 

Fænotype

Astma opfattes i dag som en sygdom med flere undertyper, karakteriseret ved forskelle i klinisk præsentation og underliggende patogenetiske mekanismer. Der er aktuelt ikke en samlet international konsensus om klassifikationen af kliniske astma fænotyper, men der pågår en væsentlig forskningsaktivitet på området1. Der er dog til en vis grad konsensus om følgende kliniske fænotyper af svær astma:

Svær allergisk astma. Oftest tidlig debut. God sammenhæng mellem grad af eosinofil luftvejsinflammation og symptomgrad

Sent debuterende svær eosinofil astma (”Late-onset eosinophilic asthma”). Kendetegnet ved mange exacer-bationer og forhøjede blod eosinofile. Ofte non-allergisk. Disse patienter har oftest co-eksisterende nasal polypose, og acetylsalicylsyre intolerans (Samter´s triade).

Sent debuterende, non-eosinofil astma. Ofte overvægtige kvinder, ofte nedsat lungefunktion

De inflammatoriske fænotyper ved astma opdeles overordnet eosinofil, neutrofil, mixed og paucigranulocy-tær inflammation. Påvisning kræver dog adgang til induceret sputum undersøgelse, og er generelt ikke kli-nisk tilgængeligt.

I klinisk praksis kan den inflammatoriske fænotype vurderes som enten eosinofil eller non-eosinofil ud fra blod eosinofile og nitrogen oxid (NO) i udåndingsluften. Der findes ikke konsensus om et specifikt cut-off for blod eosinofile, men en grænse på 0,30 x 109/ L indenfor de seneste 12 mdr. er vist at prædiktere effekt af anti-IL5 behandling af svær eosinofil astma.
For NO har en værdi > 50 ppb en høj positiv prædiktiv værdi for aktuel eosinofil luftvejsinflammation, som derimod er usandsynlig ved en værdi < 25ppb. (Se også retningslinje for astma diagnostik).

1.2.2. Trin 2. Behandlingsbarrierer

Sygdomsforståelse

Manglende forståelse af astma sygdommen, vigtigheden af at tage behandlingen som ordineret, justere ved forværringer og undgå triggers kan være en væsentlig årsag til utilstrækkelig astmakontrol4. Det er derfor vigtigt at forsøge at opnå et billede af patients sygdomsforståelse som en del af anamnese optagelsen.

Medicin-adhærens

Manglende medicin-adhærens er en hyppig årsag til manglende astma-
kontrol. Et engelsk studie viste, at 1/3 af patienter henvist til udredning for svær astma havde indløst færre end 50% af de udskrevne recepter på inhalationssteroid5. Vurdering af graden af adhærens er derfor et af de første trin i den systematiske udredning af mulig svær astma.

Adhærens bør som minimum vurderes ved anamnese optagelsen. Det er vigtig at spørge ind til det på en fordomsfri måde. Foster scoren er en simpel anamnestisk score, som kan bruges til at vurdere adhærens ved spørgsmålet: ”Hvor mange dage ud af 7 tager du din medicin som anbefalet?”. Start med 0, scoren opgøres som dage/76.

Opslag i Medicinprofilen via www.sundhed.dk kan anvendes til at vurdere, om patienten har indløst sine recepter, svarende til den ordinerede dosis.

Ved utilstrækkelig adhærens søges årsagen afdækket: pris, frygt for bivirkninger, manglende forståelse af behandlingsprincipper.

Inhalationsteknik

Inhalationsteknikken kan selv hos patienter med langvarig astma være mangelfuld, og bør altid kontrolleres som led i en systematisk udredning. Man kan med fordel anvende en checkliste, der tilsikre at alle trin i inha-lationen gøres korrekt. (Se bilag: ” pdf Checkliste til kontrol af inhalationsteknik (808 KB) ”). Instruktion i inhalationsteknik ved læge eller sygeplejerske kan suppleres med instruktionsvideoer, som findes for alle inhalatorer på www.medicin.dk, samt på apotek (Påføres recept). Studier har vist at instruktion i inhalationsteknik bør fore-tages jævnligt, for at tilsikre korrekt teknik4

1.2.3. Trin 3. Triggers og forværrende faktorer

Triggers
Allergen eksponering kan i lighed med mildere astma forværre symptomer, og eventuelle relevante eksposi-tioner bør afdækkes gennem anamnesen.

Rygning er en væsentlig trigger af symptomer hos astma patienter, og medfører øget tab af lungefunktion over tid. Det er derfor af største vigtighed at adressere vigtigheden af rygestop.

Erhverv. Der bør optages en erhvervs anamnese med henblik på om der sker forværring af symptomer ved ophold på arbejdspladsen. Ved mistanke om erhvervsbetinget astma bør patienten henvises til en arbejds-medicinsk vurdering (Se retningslinje ang. Erhvervsbetinget astma).
Medicin. Der spørges til brug af NSAID præparater, acetylsalicylsyre, beta-blokkere og ACE-hæmmere (ho-ste).

Co-morbiditeter

Hyppigt forekommende co-morbiditeter, der kan medføre manglende astma-kontrol, er opsummeret i tabel 4, med forslag til udredning og behandling. Non-allergisk eller allergisk rhino(-sinuitis) ses hos 75-80%.

Tabel 4. Co-morbiditeter – test og behandling  

Co-morbiditet Test Behandling
Rhinosinuitis/nasal polypper

CT af bihuler

Endoskopisk rhinoskopi (ØNH-vurdering)

Saltvands skylning

Nasal steroid spray/dråber

Kirurgi

 Allergisk rhinoconjuctivitis Anamnese + priktest/ specifik IgE 

Nasal steroid
Antihistaminer
Montelukast

 
VCD Laryngoskopi Talepædagog
Gastrointestinal reflux

3 mdrs. empirisk behandling med PPI
24-timers pH monitorering*

PPI
Livsstils interventioner

Dysfunktionel vejrtrækning/ kronisk hyperventilation

Anamnese
Nijmegen spørgeskema
Hyperventilationstest

Fysioterapi
Angst/depression Psykiatrisk vurdering

Medicinsk behandling
Psykoterapi

Obstruktiv søvnapnø

Screening med Epworth Sleepi-ness Score (ESS)
Polysomnografi

Vægttab
CPAP

Overvægt BMI Diætist

*Risiko for falsk negativ test ved ikke-syre betinget reflux

 

1.3. BEHANDLING AF SVÆR ASTMA


Behandlingsbarrierer, triggers og co-morbiditeter bør så vidt muligt adresseres før en eventuel optitrering af den medicinske behandling (Figur 3).

Behandlingen justeres så vidt det er muligt indenfor trin 4, eksempelvis tillæg af LAMA, LTRA og/eller theo-fyllin. I forbindelse med justering af behandlingen bør det også overvejes, om bedre behandlingseffekt og lavere bivirkningsrisiko, herunder ikke mindst systemisk steroideffekt, kan opnås ved valg/tillæg af andre lægemidler inden for samme gruppe af lægemidler, herunder primært valg af inhalationssteroid (Tabel 5). Ved sent debuterende eosinofil astma bør LTRA forsøges som tillægsbehandling. Trin 5 behandling bør kun overvejes hos patienter, hvor patienten trods systematisk udredning og behandling af andre årsager til manglede sygdomskontrol, og justering inden for trin 4, forsat har utilstrækkelig astma-kontrol.

Akut Svaer astma image3

Tabel 5. Behandlingstrin i.h.t. GINA guidelines (www.ginasthma.com) (voksne

)
Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Trin 5
  (Vælg én) (Vælg én)

(Tillæg et
eller flere)

(Tillæg)
SABA ICS (lav*) ICS (mellem/høj) ICS (mellem/høj) Peroralt steroid
(alle trin) LTRA

ICS (lav)+ LABA

+ LABA

Anti- IgE
    ICS (lav) + LTRA + LTRA Anti-IL5
    ICS (lav) + teofyllin + teofyllin (specialistopgave)
      + LAMA*  

SABA: Korttidsvirkende beta-2-agonist, f.eks. terbutalin, salbuvent.
ICS: Inhalationssteroid. (* Se tabel 3m.h.h. ICS doser)
LABA: langtidsvirkende beta-2-agonist, f.eks. formoterol, salmeterol
LTRA: Leukotrien antagonist: Montelukast
LAMA: Langtidsvirkende muscarin antagonist
* Tiotropium er indiceret hos patienter med hyppige eksacerbationer og nedsat lungefunktion

1.3.1. Behandlingstrin 5

Anti-IgE ( Omalizumab (158 KB) ). Behandlingen er indiceret til patienter med hyppige exacerbationer, nedsat FEV1 (< 80% af forventet) samt en verificeret helårsallergi. (Se retningslinje for Omalizumab (158 KB) )

Anti-IL5. Aktuelt er mepolizumab det eneste markedsførte anti-IL5 præparat, men flere er på vej. Mepolizu-mab er indiceret til patienter med svær, refraktær eosinofil astma med hyppige exacerbationer, uafhængigt af lungefunktionsniveauet.
( Se også retningslinje for behandling med anti-IL5 (49 KB) )

Peroralt steroid

Fast behandling med peroralt steroid kan hos enkelte patienter være nødvending for at opretholde astma-kontrol. Specielt patienter med gentagne exacerbationer og tegn til eosinofil astma kan have behov for fast prednisolonbehandling, typisk med 5-10 mg dagligt. Der foreligger ikke evidens for effekten af behandlingen og behandlingen er forbundet med risiko for betydende bivirkninger i form af bl.a. osteoporose og diabetes, og indikationen bør derfor revurderes jævnligt, ligesom der bør foretages DEXA scanning hvert 2. år.

Methotrexat

Behandling med methotrexat anbefales generelt ikke, idet dokumentationen for en prednisolon-besparende effekt er meget beskeden, samtidig med potentielt alvorlige bivirkninger. Behandling forudsætter derfor optimal patient adhærens og tætte kontroller inklusive blodprøvekontroller (hæmatologi, nyre-, levertal).

Makrolider

Langvarig behandling med lavdosis makrolid er i et enkelt studie af svær astma vist at reducere antallet af exacerbationer hos patienter med non-eosinofil astma 7(Bruselle). Behandlingen må dog betragtes som ek-sperimentel, og bør altid gives protokolleret, dvs. med en prædefineret opfølgning af symptomer, exacerbationer og lungefunktion.

Typisk anvendes azithromycin, 250 mg 3 x ugentligt (f.eks. mandag, onsdag og fredag) i 8-12 uger. Høre-nedsættelse, arrytmier og QT-interval > 450ms er kontraindikationer. Patienter bør, såfremt der skønnes at være effekt af behandlingen, følges op hver 3. måned med EKG og regelmæssige høre-undersøgelser, ligesom der skal udspørges om svimmelhed, tinnitus og gastrointestinale bivirkninger ved fortsat behandling.

Termoplastik

Ved bronkial termoplastik foretages bronkoskopisk en varmebehandling af luftvejene mhp. at reducere den glatte muskulatur i bronkievæggen. Behandlingen foretages over tre bronkoskopier med ca. 3 ugers mellemrum. Termoplastik er i studier vist at have effekt på antallet af milde exacerbationer, symptomer og livskvalitet hos patienter med moderat til svær astma, dog er der ikke vist effekt på lungefunktion eller bronkial hyperreaktivitet. Behandlingen er forbundet med en risiko for astmaforværring og indlæggelse. Behandlingen foretages kun på udvalgte afdelinger.

Itrakonazol

Itrakonazol anvendes i behandlingen af ABPA, som er velbeskrevet hos patienter med svær astma (se ret-ningslinje for ABPA). Behandling med itrakonazol til patienter med svær astma, der er allergisk sensibilisere-de overfor aspergillus, men hvor de øvrige diagnostiske kriterier for ABPA ikke er opfyldt (SAFS - Severe Asthma with Fungal Sensitization) er omdiskuteret, og anbefales generelt ikke.

1.4. PATIENTFORLØB VED MULIG SVÆR ASTMA

Patienter med mulig svær astma bør vurderes af en speciallæge i lungesygdomme med astma ekspertise, og gennemgå en systematisk vurdering, mhp bekræftelse af diagnosen, vurdering af behandlingsbarrierer og triggers (allergener, rygning, medicin) og mulige komorbiditeter.

Hos patienter, hvor der ikke findes objektive tegn til aktiv astma sygdom (hyperreaktivitet, reversibilitet, forhøjet NO, blod-eosinofili), er det væsentligt, at der gøres et forsøg på at nedtrappe behandlingen, hvilket dog skal gøres under tæt klinisk opfølgning.

Biologisk behandling med omalizumab (158 KB) eller anti-IL-5 (49 KB) overvejes hos patienter med nedsat astmakontrol trods god adherence til højdosis kombinationsbehandling med ICS og LABA/LAMA/LTRA eller peroral steroid og hvor forværrende triggers og komorbiditeter er forsøgt håndteret.

1. 5 REFERENCER

1 Chung KF, Wenzel SE, Brozek JL, Bush A, Castro M, Sterk PJ et al. International ERS/ATS guidelines on definition, evaluation and treatment of severe asthma. Eur Respir J 2014; 43: 343–73.
2 von Bülow A, Kriegbaum M, Backer V, Porsbjerg C. The Prevalence of Severe Asthma and Low Asthma Control Among Danish Adults. J Allergy Clin Immunol Pract 2014; : 1–11.
3 Bel EH, Sousa A, Fleming L, Bush A, Chung KF, Versnel J et al. Diagnosis and definition of severe refractory asthma: an international consensus statement from the Innovative Medicine Initiative (IMI). Thorax 2011; 66: 910–7.
4 McDonald VM, Vertigan AE, Gibson PG. How to set up a severe asthma service. Respirology 2011; 16: 900–11.
5 Gamble J, Stevenson M, McClean E, Heaney LG. The prevalence of nonadherence in difficult asthma. Am J Respir Crit Care Med 2009; 180: 817–22.
6 Foster JM, Smith L, Bosnic-Anticevich SZ, Usherwood T, Sawyer SM, Rand CS et al. Identifying patient-specific beliefs and behaviours for conversations about adherence in asthma. Intern Med J 2012; 42: e136–44.
7 Brusselle GG, Vanderstichele C, Jordens P, Deman R, Slabbynck H, Ringoet V et al. Azithromycin for prevention of exacerbations in severe asthma (AZISAST): a multicentre randomised double-blind placebo-controlled trial. Thorax 2013; 68: 322–9.